ข่าวและประกาศ

การนิเทศบทเรียนออนไลน์

 
Picture of Admin Big Boss
การนิเทศบทเรียนออนไลน์
by Admin Big Boss - เสาร์, 26 ธันวาคม 2020, 5:18 PM
 
แจ้งคณะครูทุกท่าน

คณะกรรมการนิเทศบทเรียนออนไลน์ (e-learning) จะดำเนินการนิเทศบทเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ (100%)

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ดังกล่าว

**หากท่านใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ดังกล่าว ให้ทำบันทึกข้อความแจ้งผู้อำนวยการ**


คณะกรรมการนิเทศบทเรียนออนไลน์